SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

Zápis detí do MŠ Milhosť na školský rok 2024/2025

OZNAM

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2024/2025

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

Materská škola Milhosť č.6, 044 58 Seňa

oznamuje, že osobný zápis detí do materskej školy Milhosť, na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch:

  • od 02.05.2024 – 31.05.2023 v čase od 08,00 hod. do 16.00 hod.,

Zverejnené dátumy a čas sú záväzné pre rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa do materskej školy. V týchto termínoch je potrebné prísť s dieťaťom do materskej školy Milhosť č.6  a priniesť vypísanú, lekárom potvrdenú prihlášku a prefotenú kartičku poistenca.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

Prihláška do MŠ musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, potvrdená lekárom pre deti a dorast. Nezabudnúť doložiť prefotenú kartičku poistenca.

 Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy  písomne do 30.júna 2024. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

Dieťa, ktoré navštevuje MŠ v Milhosti  pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Milhosť. Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j.. pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné: (podľa zákona 245/2008 )

(1) Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné

(2) Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak odsek 3 neustanovuje inak.

(3) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

(4) Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

(5) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Tlačivá prihlášky a potvrdenia od lekára do materskej školy si môžete osobne prevziať v materskej škole Milhosť č.6 osobne,  alebo stiahnuť na webovej adrese https://www.obecmilhost.eu/o-materskej-skole .

Kritériá prijatia dieťaťa do materskej školy:

Pri vyššom počte ako je možné prijať, postup pri prijímaní je nasledovný:

  1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
  2. deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2024 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  3. Postupne 5,4 a 3 deti / deti ktoré ku dňu nástupu do materskej školy dovŕšili 3 roky/ .
  4. Do materskej školy sa môžu prijímať aj dvojročné deti, ale len v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy.
  5. Do materskej školy sa ďalej môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak to povoľuje kapacita materskej školy a v prípade ak má materská škola vytvorené vhodné podmienky na integráciu dieťaťa so ŠVP.
  6. Prednostne sa prijímajú deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca.

O prijatí, alebo neprijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy podľa zákona č.245/2008 Z.z.. O zaradení dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľka podľa organizačných podmienok školy.

Rodičia si prídu vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí osobne od 30.júna 2024  /s občianskym preukazom/.

V prípade, že rodič zatají zdravotný stav dieťaťa, neinformuje materskú školu o špecifických potrebách dieťaťa, alebo o jeho nespôsobilosti /dieťa musí mať vypestované hygienické, sebaobslužné návyky, samé sa najesť, používať toaletu, návyky spoločenského správania sa../ môže riaditeľ rozhodnúť o jeho vylúčení z materskej školy.

 

Dôležité!!!

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: 

→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

→ ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením  
(Písomné vyhlásenie)
 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy →  Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov

Spádové územie materskej školy

  1. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole.
  2. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, so súhlasom riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľka tejto materskej školy, pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie, udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti materskej školy až po umiestnení všetkých detí, ktoré majú trvalý pobyt v školskom obvode spádovej materskej školy.