Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

O materskej škole

Riaditeľka MŠ Milhosť 6 oznamuje, že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2021/2022 sa uskutoční  v termíne

od 17.05.2021 do 31.05.2021

Spôsob podávania žiadostí: odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu ms.milhost@gmail.com, poštou alebo kuriérom, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ak ju materská škola má zriadenú, alebo osobne v riaditeľni školy.

Termín podávania žiadostí  (čas platí pre osobné podanie):

 • od 17.05.2021 – 21.05.2021    v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod., 
 • od 24.05.2021 – 28.05.2021    v čase od   8.00 hod. do 17.00 hod.,
 •                            31.05.2021    v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod..

V momentálnej epidemiologickej situácii uprednostňujeme podávanie oskenovanej, oboma rodičmi podpísanej žiadosti e-mailom. Osobné podanie je určené predovšetkým pre tých, ktorí nemajú možnosť elektronického podania. Podmienkou vstupu do budovy je preukázanie sa najviac 7 dňovým negatívnym výsledkom testu, resp. preukázanie sa platnou výnimkou z testovania.

V žiadosti  spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od pediatra (ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní) musia byť vyplnené všetky údaje. Vyžaduje sa, aby žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bola podpísaná obomi rodičmi.

Podmienky prijatia dieťaťa:

Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa vo veku od 3 – 5 rokov, výnimočne aj deti od 2 rokov, ktoré majú zvládnuté hygienické návyky a samoobslužné činnosti (nemá plienku, použije WC, oblečie si základné časti odevu), tieto deti budú prijaté, len ak nebude naplnená kapacita materskej školy, a ak sú splnené osobitné podmienky.

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, 
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
 4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
 5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.

Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, sa prijímajú podľa trvalého bydliska do spádovej materskej školy, ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak.