Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

O materskej škole

Kritéria prijatia detí do MŠ Milhosť na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo materskej školy Milhosť po dohode so zriaďovateľom Obcou Milhosť a v súlade s legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

V čase mimoriadnej situácie, ktorá je vyhlásená vládou SR, keď sú školy a školské zariadenia z dôvodu prijatých opatrení zatvorené, bude podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa podľa odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, poprípade osobne vo vopred stanovených dňoch v stanovenom čase (presný termín bude vyvesený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce Milhosť– www.obecmilhost.eu ), s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Termín:   na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ – od 30.04. 2020 – do 31.05.2020

Miesto:    podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ – Materská škola Milhosť č.6, ms.milhost@gmail.com

Podmienky na prijatie:

 • dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky (rozhodnutie riaditeľa školy odovzdať do 30.05. príslušného roku),
 • dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • výnimočne môže byť prijaté aj dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak  má osvojené hygienické návyky ( bez plienok, vie sa najesť, napiť z pohára), a to vtedy, ak je uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prijímajú prednostne.

Prednostne sa prijímajú:

 • deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov / predškoláci / do 31.08.príslušného kalendárneho roku,
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Forma a priebeh zápisu:

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú prijímať v termíne od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020, s tým že:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne osobne vo vopred stanovených dňoch, ktoré budú vopred uvedené na webovej stránke obce Milhosť a na úradnej tabuli obce Milhosť, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ,
 • zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Žiadosť a tlačivo k zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je možné stiahnuť aj na www.obecmilhost.eu/tlaciva-na-stiahnutie-ms.

K zápisu je potrebné odovzdať:

 • vyplnenú žiadosť,
 • potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • prefotený preukaz poistenca (dieťaťa).

Prijatie dieťaťa:

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s:

 • § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole,
 • § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole,
 • § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 30. júna 2020.