O materskej škole

Riaditeľka MŠ, Milhosť 6 oznamuje,

že zápis detí do materskej školy

 k nasledujúcemu školskému roku 2022/2023

sa uskutoční  v termíne

od 23.05.2022 do 31.05.2022.

PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Spôsob podávania žiadostí:

 • osobne, poštou alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ Milhosť.

Termín podávania žiadostí  (čas platí pre osobné podanie):

 • od 23.05.2022 – 31.05.2022    v čase od   8.00 hod. do 16.00 hod.,

V žiadosti,  spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od pediatra (ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní) musia byť vyplnené všetky údaje. Vyžaduje sa, aby žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bola podpísaná obomi rodičmi.

Podmienky prijatia dieťaťa:

Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa vo veku od 3 – 5 rokov, výnimočne aj deti od 2 rokov, ktoré majú zvládnuté hygienické návyky a samoobslužné činnosti (nemá plienku, použije WC, oblečie si základné časti odevu), tieto deti budú prijaté, len ak nebude naplnená kapacita materskej školy, a ak sú splnené osobitné podmienky.

Prednostne sa prijímajú deti,  podľa § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v znení neskorších predpisov:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2022. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, aj je dostatočná kapacita materskej školy,
 • ktoré dovŕšili šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť ( deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok). V plnení povinného predprimárneho vzdelávania môže dieťa pokračovať na základe:
 • písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
 • ktoré nedovŕšili 5 rokov veku do 31. augusta 2022, ale jeho zákonný zástupca požiadali o predčasné zaradenie na povinné plnenie predprimárneho vzdelávania.

Takéto dieťa možno zaradiť na povinné plnenie predprimárneho vzdelávania na základe:

 • žiadosti zákonného zástupcu o zaradenie na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
 • súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast, (predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania).

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:

 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, 
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku do 31.08.2022
 4. deti súrodencov navštevujúcich materskú školu,
 5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku tie, ktoré do 31.12.2022 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2022.

Deti, ktoré budú prijaté do materskej školy musia mať osvojené hygienické a samoobslužné návyky (vie jesť samostatne lyžicou, piť z pohára a nie z fľašky, nemá plienky, cumlík).

Tlačivo žiadosti a potvrdenia od lekára si môžete stiahnuť na stránke

www.obecmilhost.eu

v sekcii Materská škola – Tlačivá na stiahnutie

https://www.obecmilhost.eu/tlaciva-na-stiahnutie-ms

Deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, sa prijímajú podľa trvalého bydliska do spádovej materskej školy, ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak.

Ďalšie podrobnosti Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)