Oznámenie o uložení písomností

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

                                                                      

Občan:            ...........................

                                                                                  

            Má doporučený list - na Pošte v ..............................

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Milhosť, doporučuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Doporučenú zásielku si môžete prevziať do:  ...................................

 

                                                                                                            v.r.   za ohlasovňu Milhosť