Výzvy

Výzva na predloženie CP - Dodávka predplatných vodomerov do domov Výzva na predloženie CP - Dodávka betónových rúr Výzva na predloženie CP - Promo video Výzva na predloženie CP - Mobilná tribúna Výzva na predloženie CP - Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu Výzva na predloženie CP - Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu Vetva A 2021 VÝZVA na predloženie CP - Vypracovanie PD na vybud. parkoviska a časti miestnej komunikácie, a na rekonštrukciu chodníkov pre peších na ul. Výzva na predloženie CP - Vypracovanie PD na vybudovanie siete verejnej kanalizácie a verejného vodovodu na časti pozemku parcely č. 397 a parcely č. 13/3 vo vlastníctve majetku obce