Rekonštrukcia chodníkov pre peších

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Názov projektu:  REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV PRE PEŠÍCH V OBCI MILHOSŤ

Cieľ a popis projektu:
-    zlepšenie a rozvoj slabej lokálnej infraštruktúry v obci a tým zlepšenie kvality života na vidieku,
-    zlepšenie dopravnej obslužnosti centrálnej časti obce,
-    zlepšenie bezpečnosti premávky v obci,
-    zlepšenie vzhľadu obce a jej atraktivity pre obyvateľov aj návštevníkov,
-     podpora marginalizovaných skupín v obci,
-     podpora hospodárskeho (vrátane vidieckeho cestovného ruchu) a sociálneho rozvoja obce a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci,
Projekt je v súlade s PRV SR 2014 – 2020, najmä FO : navrhované investície budú mať vplyv na miestny ekonomický rozvoj v podobe vytvorenia podmienok pre podnikateľov a zároveň zlepšené podmienky pre život obyvateľov budú mať vplyv na zabránenie odlivu obyvateľov  z vidieka.
Obsahovo je zameraný na komplexnú rekonštrukciu vzhľadu časti obce v ktorej sú dobudované infraštruktúrne siete. Rekonštrukcia chodníkov, verejných priestranstiev a verejnej zelene prispeje k rastu kvality života obyvateľov a k zlepšeniu ceľkového vzhľadu obce.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Kód Výzvy: 13/PRV/2015
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ: Obec Milhosť
Sídlo: Milhosť 6
Miesto realizácie projektu: Obec Milhosť

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 91 645,89 €
Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 91 645,89 €
http://www.mpsr.sk/
http://www.apa.sk/

Aktuálne informácie z realizácie projektu: začatie stavebných prác 01.10.2018