Oznámenie o strategickom dokumente "Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030"

 17.03.2023

Na základe oznámenia Okresného úradu Košice-okolie,

odbor starostlivosti o životné prostredie,

Vám Obec Milhosť oznamuje, že

 Oznámenie o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2022-2030“

 je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Do predmetného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. a Konzultácie je možné vykonať na adrese Okresného úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005,

počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >