Oznámenie o strategickom dokumente Program hosp. a soc. rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

 17.03.2023

Na základe oznámenia Okresného úradu Košice-okolie,

odbor starostlivosti o životné prostredie,

Vám Obec Milhosť oznamuje, že

 Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“

 je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

Do predmetného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. a Konzultácie je možné vykonať na adrese Okresného úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005,

počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >